Su uu viet cua cong nghe sinh trac van tay xac dinh nhu the

Quick Reply